RREGULLORE

Rregullorja e Konkursit

  • Programi i konkurrimit këshillohet të interpretohet përmendësh (përveç sonatave).
  • Konkurrentët duhet ta sigurojnë vetë pianistin shoqërues. Në raste të veçanta të mungesës së pianistit shoqërues, konkurrenti duhet ti drejtohet sekretarisë për gjetjen e një mundësie.
  • Konkursi është i hapur për publikun.
  • Gjatë konkurrimit janë të lejuara regjistrimet audio-vizive si dhe fotografitë.
  • Radha e konkurrimit do të jetë e shpallur nga organizatorët në faqen e internetit si dhe do të jetë e afishuar në vendet e konkurrimit.
  • Nëse koha e interpretimit tejkalohet, Juria ka të drejtë ta ndërpresë interpretimin.

Repertori

Repertori i konkurrimit është i lirë ku të mund të përfshihen dy pjesë të periudhave dhe stileve të ndryshme.

Këshillojmë që konkurrentët të tregojnë vëmendje edhe për veprat e krijuara nga Pjetër Gaci (në specialitetet ku autori ka krijimtari). Gjithashtu edhe Etydet dhe Kapriciot apo veprat nga J. S. Bach janë një mundësi tjetër për të treguar shkallën e formimit të secilit konkurrent.

Rregullat e gjykimit dhe të vlerësimit

Vlerësimi bazohet në treguesit kryesor të interpretimit si teknika, ritmi, shkalla e vështirësisë, muzikaliteti, memoria, frazimi dhe toni muzikor. Çdo anëtar i Jurisë ka të drejtë të vlerësojë interpretimin deri në 100 pikë. Vlerësimi 60-85 pikë jepet për pjesëmarrje; 86-90 pikë për nivel të kënaqshëm; 91-95 pikë për nivel të mirë dhe 96-100 pikë për nivel të lartë interpretimi. Vendimet e Jurisë janë përfundimtare dhe nuk mund të kontestohen apo apelohen.

Në përfundim të konkurrimit të çdo kategorie, Juria përkatëse bën vlerësimet dhe shpërndan certifikatat e vlerësimit dhe pjesëmarrjes. Fituesve të tre çmimeve të para të secilës kategori i jepen edhe diploma. Ky vlerësim shërben edhe për përzgjedhjen e konkurrentëve për koncertin e natës finale.

Në natën finale konkurrohet për çmimet e mëdha për të gjitha specialitet dhe kategoritë e konkurrimit së bashku. Fituesve të tre çmimeve të para i jepen diplomat e çmimeve të mëdha si dhe shpërblehen me honorarë. Juria e koncertit final përbëhet nga anëtarët e të gjitha Jurive së bashku, kryesuar nga Drejtori Artistik i konkursit.