Regjistrimi

Afati i regjistrimit është deri me datën 21 maj 2024.

Regjistrimi kryhet duke plotësuar formularin dhe paguar tarifën e regjistrimit 1000 lekë (ose 10 Euro).